En rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) viser at Norge har behov for 56.000 HV-soldater for å beskytte mennesker, sårbare verdier og rikdom som skal trygge fremtidig velferd i Norge. Dette er 18.000 HV-soldater flere enn det Stortinget har vedtatt
.

Det er nyhetsnettstedet Aldrimer.no som publiserer hele den originale FFI-rapporten i dag, etter at både Forsvarsdepartementet og FFI har forsøkt å holde rapporten hemmelig fra befolkningen. Rapporten er del av en større studie av Heimevernet, som ifølge aldrimer.no ble stanset av Forsvarsdepartementet til etter valget på grunn av «dårlig timing». Av den grunn ble heller ikke rapporten formelt ferdigstilt hos FFI

Denne siste rapporten kommer i kjølvannet av Forsvarsdepartementets forsøk på å hemmeligholde Riksrevisjonens ugraderte rapport, som viser at departementet ikke har sørget for å gi Heimevernet de ressursene som er nødvendig for å beskytte vitale, sikringsverdige objekter mot terror og ufred.

Vi krever nå at Stortinget enten setter ned en uavhengig «Gjørv 2»-kommisjon eller ber Riksrevisjonen granske embetsverket i Forsvarsdepartementet. Det er nødvendig at alle fakta kommer på bordet, og at befolkningen får full klarhet i hvorfor forskning om befolkningens rett til trygghet ble stanset av departementet. Det er også behov for å klarlegge om departementet har misbrukt sikkerhetslovgivningen for egne formål.

Langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget vedtok 15. november 2016, innebar en dimensjonering av Heimevernet på 38.000 soldater. Det er 7000 soldater i minus fra forrige langtidsperiode, hvor Heimevernet var på 45.000 soldater. Sjøheimevernet (SHV) – med 136 tilgjengelige fartøy fra Kirkenes til Halden – er nedlagt i år. Dronene som skulle erstatte SHVs overvåkingsoppgaver langs verdens nest lengste kyst ble for kostbare, og planene er forkastet. Dermed er Norges evne til å vokte fremtidig velferd i våre 10-12 olje/gassanlegg langs kysten og våre viktige havner vesentlig svekket i 2017. I dag er det en håndfull kystvakfartøy som har tatt over de mange oppdragene etter Sjøheimevernet langs vår lange kystlinje.

Disse enkle fakta står i kontrast til enkelte partiers valgkamp-påstander om at de «styrker» Forsvaret, og «styrker» Forsvarets største avdeling, Heimevernet. «Styrkingen» betyr i realiteten at de kutter antallet soldater og svekker befolkningens rett til lokal beskyttelse. Rapporten påpeker at Norge har behov for FLERE – ikke FÆRRE – HV-soldater i lokalmiljøer over hele landet.

Norge er dessuten det eneste landet i Europa som kutter NED i lokalt heimevern, naboland og allierte bygger OPP lokale heimevern, rett og slett fordi heimevern er best og billigst forsvar mot dagens trusler.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre skapte flertall for forsvarsvedtaket, som har vært skarpt kritisert av tunge fagpersoner som general Robert Mood, tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen og andre.

Folkeaksjonen Styrk Heimevernet går nå ut på demokratisk vis og oppfordrer borgerne til å la være å stemme partier som kutter i menneskers rett til trygghet 11. september. Hvilke andre valgsaker er viktigere for folk enn trygghet i utrygge tider? spør vi.

Folkeaksjonen Styrk Heimevernet har i dag 40.000 følgere på sosiale medier, og øker jevnt. I alt rundt 100.000 mennesker har engasjert seg i ulike protester mot det omstridte forsvarsvedtaket. Vi mener det er bra at befolkningen nå engasjerer seg mer i egen sikkerhet, i det som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver som et «uforutsigbart Europa».

FFIs rapport berører aktuelle trusler fra Russland i form av «hybrid krigføring», eller «salamikrig» som det også kalles på folkemunne: Avgrensede fiendtlige militære aksjoner i skjul mot olje/gassanlegg, kraftforsyning, telekom eller drikkevann kan i løpet av dager ramme og lamme Norge, uten at disse aksjonene er så alvorlig at NATO-bistand utløses. Lokalt heimevern med lokalkunnskap, tilstedeværelse og rask responstid er viktigste norske mottiltaket mot slik «salamikrig».

FFI berører også politiets behov for en «styrkebrønn» av mannskaper til støtte for politiet ved økt terrortrussel. FFI mener at dette tilsier behov for 4000 HV-soldater alene. Også her er rask responstid og lokalkunnskap viktig. HVs mannskaper er i dag trent for å støtte politiet og trener jevnlig sammen med politiet.

Heimevernet kan også bistå med mannskaper ved behov for grensekontroll, og ved ulykker og katastrofer i fredstid. FFI nevner spesielt at klimaendringer medfører mer ekstremvær. Da er lokalt HV en ressurs for å berge mennesker og verdier.

Her er originalrapporten som nyhetsnettstedet aldrimer.no publiserer:

https://www.aldrimer.no/her-er-hv-rapporten-fra-ffi/

Du finner oss blant annet på www.facebook.com/StyrkHV og på Twitter @StyrkHV.

Kontaktpersoner – folkeaksjonen Styrk Heimevernet:

Østlandet/Vestlandet:                            Mai-Linn Spigseth                     993 66 962
Vestlandet/Trøndelag/Nord-Norge:       Frode Larsen                             924 76 523
Vestlandet/Sørlandet/Nord-Norge:        Geir Dolonen-Marthinussen      416 73 638
Østlandet/Sørlandet:                             Sjak R. Haaheim                       414 78 515