Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/f/styrkhv.no/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1528 Er du stolt deltidsansatt i Forsvaret? Da bør du være på vakt nå | SH!
HAVE YOUR SAY: Du kan enkelt si hva du mener om forsøket på å spare penger på mennesker som yter samfunnsnyttig innsats for å hjelpe andre og holde Norge trygt. (Foto: Forsvaret)

Er du stolt deltidsansatt i Forsvaret? Da bør du være på vakt nå. Forsvarsdepartementet planlegger å ta fra deg lønn – men du kan bite fra deg og ta til motmæle her.

Saken i et nøtteskall: En HV-soldat har vunnet den rettslige striden mot Forsvarsdepartementet i tingretten og lagmannsretten. Han har fått medhold i sitt krav om å være deltidsansatt i Forsvaret med krav på feriepenger – slik alle andre deltidsansatte får. Nå har departementet trukket ham for Høyesterett. Saken er ikke avgjort der ennå.

I det stille har departementet samtidig arbeidet med en lovendring som skal ta fra innsatssoldater status som deltidsansatt, i den hensikt å nekte dem feriepenger – uavhengig av hva domstolen kommer til. Det vil ramme alle soldater som ønsker å være i Heimevernets innsatsstyrker, og vil også ramme andre reservister i fremtiden.

Dette skjer samtidig som 40.000 HV-soldater har pakket sekken, funnet frem uniformen og står klar til å hjelpe under koronakrisen.

Hvis dommen fra tingretten og lagmannsretten blir rettskraftig, kan alle som har gjort tjeneste i innsatsstyrkene sende inn krav om etterbetaling av feriepenger.

Forsvarsdepartementet vil spare penger på Forsvarets største driftsenhet, som også er den klart billigste å drifte: HV koster cirka to prosent av forsvarsbudsjettet. Til sammenlikning forbruker Forsvarsbygg cirka ti prosent av forsvarsbudsjettet på å forvalte eiendom. Departementet kunne med fordel spart inn pengene på et svulstig byråkrati – eller ved å kutte i seg selv. I stedet vil man spare på de soldatene som står med blinken på brystet for Norge.

Nå har du muligheten til å ytre deg om lovforslaget på demokratisk vis, slik at Stortinget får høre motforestillingene ved lovforslaget. Det tar deg to minutter å utøve din demokratiske rett:

  1. Kopier utkastet til tekst under.
  2. Gå til høringsportalens side.
  3. Lim inn utkastet, gjør endringer etter eget behov, send inn.

Høringsfristen er 20. april 2020.

Utkast til ditt høringssvar til endringer av forsvarsloven (Kopier og bruk fritt):

Siden opprettelsen av Heimevernets innsatsstyrker i 2005 har Forsvarsdepartementet unndratt seg å betale feriepenger. Etter tap i to rettsinstanser drar Forsvarsdepartementet en HV-soldat videre til Høyesterett. Departementet ser ut til å forvente tap også i Høyesterett, og foreslår nå en lovendring for å fortsette med sin praksis med å unndra soldatene feriepenger.

Departementet foreslår at ny forsvarslov § 24 a skal lyde:

§ 24 a Frivillig tjeneste som reservist
(…) Frivillig tjenestegjørende reservister anses ikke som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven § 1-8 første ledd eller ferieloven § 2. (…) Godtgjøring gir ikke grunnlag for feriepenger.

Soldatene i HVs innsatsstyrker tjenestegjør inntil 30 døgn årlig i tillegg til de 6/9 døgn som verneplikten tilsier. Innsatsstyrkene skal når som helst være forberedt på å løse skarpe oppdrag på kun få timers varsel.

Soldatene har kontrakt og ansattnummer. For tjenesten mottar de lønn og lønnslipp, lønnen innberettes som lønn og beskattes som lønn. Soldatene mottar lønns- og trekkoppgave som dokumenterer lønn for arbeidet tid.

Tjenesten er frivillig, i likhet med i alle andre arbeidsforhold. Et ordtak sier at «når det går som en and, ser ut som en and og kvekker som en and»; da er det antakelig en and.

Til tross for dette forsøker Forsvarsdepartementet på alle mulige måter å unndra seg sine forpliktelser som arbeidsgiver.

Innsatsstyrkene er Heimevernets skarpe ende. Siden innsatsstyrkene ble opprettet i 2005 har soldatene en rekke ganger stilt spørsmål om feriepenger. Det har vært en interessant øvelse for soldatene å pirke byråkratiet som konsekvent har unnlatt å besvare spørsmål om feriepenger. Først etter at en soldat sendte et formelt påkrav om feriepenger og en rekke purringer har Forsvaret vært i stand til å svare. Da i form av avslag med flere uklare, merkelige og motstridende begrunnelser og svar som:

  • «Det står i kontrakten…»
  • «Vi har skrevet det på våre nettsider…»
  • «Det står i et lønnsplanhefte vi har skrevet… (som er ukjent for soldatene)
  • «Vi har skrevet det i en e-post til noen andre en gang tidligere…»

…og rett og slett ved å unnlate å besvare henvendelser.

Forsvaret erkjenner i tillegg å ha brutt Forvaltningsloven ved å unnlate å besvare og unnlate å arkivere henvendelser.

Jussen er enkel:

Arbeidstakere har rett til feriepenger etter Ferieloven (§ 2). Ferieloven er ufravikelig (§ 3). Etter både Ferieloven (§ 2) og Arbeidsmiljøloven (§ 1-8) er «enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste» en arbeidstaker.

Stortingets Ombudsmann for Forsvaret har i to vedtak konkludert med at soldatene har rett til feriepenger. En av landets fremste eksperter på arbeidsrett, høyesterettsadvokat Lars Holo, har konkludert med at soldatene har rett til feriepenger.

I Forliksrådet har Forsvarsdepartementet pådratt seg en uteblivelsesdom. Sør-Trøndelag Tingrett har dømt departementet til å betale feriepenger. Frostating Lagmannsrett har dømt departementet til å betale feriepenger. Til og med gjeldende EØS-rett sier at soldatene har rett til feriepenger, men Forsvarsdepartementet gir seg ikke.

En militær strategi kalles oppholdende strid. Den går ut på å bruke alle mulige midler for å forsinke fremrykningen til en overlegen motstander. I byråkratiet kalles dette trenering og er minst like effektivt.

Forsvarsdepartementet har etter beste evne og med alle mulige byråkratiske midler trenert saken hele veien. For oss som soldater er det vanskelig å se om dette skyldes udugelighet eller er det en bevisst strategi?

Vi er også usikre på hva som er egentlig verst. Ved å anke videre til Høyesterett har departementet etter 15 år fortsatt lykkes i å forhindre en domstolsavgjørelse.

Forsvarets verdier er Respekt, ansvar og mot.

En militær leders viktigste oppgaver er å løse oppdrag og ta vare på sine soldater. Forsvaret og Heimevernet har dyktige ledere som vi soldater har stor respekt for.

Departementets behandling står i sterk kontrast til dette. For å spare penger velger staten å dra en av våre soldater til Høyesterett. Dette er en lojal HV-soldat som ikke har gjort noe galt. Det er ikke slik staten skal behandle landets soldater. Moralen ser ut til å være at det er greit at staten bryter loven dersom staten kan spare penger ved å bryte loven.

Forsvarsdepartementets håndtering av feriepengesaken blir lagt godt merke til i Forsvaret. Den bidrar ikke til økt respekt for hverken Forsvarsdepartementet eller Forsvaret. Den bidrar heller ikke til soldatenes vilje til å ta ansvar og vise mot.

Konklusjon
Den logiske, juridiske og etiske løsningen må være at når Forsvaret utbetaler lønn så skal Forsvaret også utbetale feriepenger. Forsøk gjerne i en hvilken som helst annen virksomhet å ikke utbetale feriepenger fordi virksomheten har dårlig råd.

Etter dette ber jeg om at Stortinget forkaster Forsvarsdepartementets forsøk på å hindre deltidssoldater alminnelige og ufravikelige rettigheter etter ferieloven, og jeg ber Stortinget stemme imot lovforslaget.

Jeg vil følge nøye med på avstemningen, og oppfordre alle jeg kjenner til å ikke stemme på et parti i neste års valg som vil frata deltidsansatte grunnleggende rettigheter som alle arbeidstakere skal ha.

Med vennlig hilsen