Screenshot BT

I sitt debattinnlegg i BT 19. mai 2017 utviser Styremedlem i Bergen Høyre, Inge Andre Utåker en kunnskapsløshet som er direkte farlig for landet.

Under tittelen «Navarsete misforstår» hevder Utåker at «det går ikke an å si at sikkerheten i Norge ikke styrkes nå». Sannheten er vel at man må være Høyrepolitiker med sterke partibriller for å hevde nettopp dette.

Det er spesielt en uttalelse fra Navarsete der hun kaller regjeringens kutt i Heimevernet (7000 soldater og offiserer pluss hele Sjøheimevernet forsvinner) for historieløse, høyremannen angriper. Antakeligvis søker han å underbygge sin egen historiske kunnskap ved å vise til at historien om HV startet under 2 verdenskrig, som et svar på behov Norge hadde som okkupert nasjon, Men så sier han at «alt er annerledes nå, og HV er under utredning»…

Allerede her faller Utåkers resonnement i grus. Dersom hensikten var å briljere med sin kunnskap, burde han ha tatt seg bryet med å finne ut at HV ble opprettet ETTER krigen, 6. desember 1946. Tanken var at et desentralisert forsvar med soldater og våpen spredt over hele landet skulle ivareta forsvarsevne og vilje. Det var også et sterkt argument at man ønsket å kontrollere den sterke forsvarsviljen gjennom et demokratisk kontrollert HV, for å hindre fremvekst av militser. Dette er fortsatt et gyldig argument og er en av grunnene til at oppbygging av heimevernstyrker pågår for fullt i en rekke allierte land. Norge er faktisk i skrivende stund det eneste landet i NATO som kutter i sitt heimevern…

Det neste det blir naturlig å ta tak i er at Utåker viser til at HV er under utredning. Dette er for så vidt korrekt. Regjeringen la i 2016 frem sin LTP, eller Langtidsplan for Forsvaret. Her gjorde den det kunststykket at den unnlot å ta med landmakten, altså Hæren og Heimevernet i sin langtidsplan… Dette til tross for at dette utgjør den desidert største andel av vårt forsvar. Landmakten skulle i stedet utredes, og konklusjonen skulle ikke legges frem før etter årets stortingsvalg…. Det hører med til historien at de økonomiske rammene for vår landmakt var satt allerede før utredningen ble iverksatt, noe som gir dårlig handlingsrom for utredningsarbeidet. Her ble altså utvalget som skulle gjøre jobben bedt om å komme opp med noe som passer i de økonomiske rammer, og ikke noe som evner å forsvare Norge.

Men så kommer det som virkelig er vanskelig å forstå:

Allerede før denne utredningen er ferdig, presterer H, Frp og Ap å vedta kutt i Heimevernet. 7000 soldater og offiserer, samt hele Sjøheimevernet vedtas nedlagt. Her har altså den politiske ledelse forskuttert den utredningen den selv har vedtatt, gjennom å gjennomføre dramatiske kutt i vår største beredskapstyrke. Nå er jo dette med å kutte i HV for å «styrke Forsvaret» noe H har tradisjon for. Vi husker alle hva som hendte i 2005, da forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) nesten halverte HV fra 87 000 til 45 000 soldater og offiserer.

Hans uttalelse om at kuttene foregår uten oppsigelser er en fortsettelse av argumentasjonen om at kuttene bare er en tilpasning til reell styrke. Dette er intet mindre enn en ren løgn, da soldater nå avkles og dimmiteres over hele landet.

Men så fortsetter Utåker å briljere med sin kunnskap, ved å hevde at Sjøheimevernet anno 2016 «var uten operativ evne av betydning». Dette er altså hans argumentasjon for at det var en korrekt avgjørelse å legge ned Sjøheimevernet med sine 1800 lokalkjente sjøfolk, 150 hurtiggående fartøy, dykkere, jegre, og bordingsspesialister. Når man hører slike uttalelser fra en politiker som påberoper seg å ha forsvarskompetanse, kan man nesten bli skremt. Det er opplagt at Utåker ikke har noen som helst kunnskap om nytteverdien til Sjøheimevernet, men dette hindrer ham ikke i å forsvare at denne ressursen fjernes.

Jeg kan bidra til å opplyse Bergen Høyres styremedlem ved å fortelle ham at det etter denne fatale avgjørelsen ikke lenger er mulig å sikre våre olje og gassinstallasjoner mot terror og sabotasje.

Men, ved dette grepet sparte regjeringen ca 80 mill i året, så da var det vel verdt det. Videre var det interessant å se at da allierte skip nylig la til kai i Tromsø, var det det nedlagte Sjøheimevernet som måtte settes på jobben med å sikre dem. Fartøyene er tatt fra dem, så de måtte løse oppdraget fra en innleid fritidsbåt.

Utåker går så over til å forsvare nedleggelsen av basen for våre militære overvåkningsfly på Andøya. Her avviser han kritikken som distriktspolitikk. Dette er en fullt utbygd base med alle fasiliteter. Norge og NATO har lagt ned et stort antall milliarder i å utvikle basen.

Nå har regjeringen vedtatt å legge denne ned og i stedet bruke store summer på å bygge opp Evenes. Dette er stikk i strid med all fagekspertise på området, vil medføre enorme kostnader, og arealene er for små til at sikkerhetsbestemmelser kan overholdes. Dette forsvarer han med at Andenes ligger helt ytterst i havet og «er den flystasjon i Norge som er desidert enklest for en aggressor å stenge ned».

For det første, så er det ikke en eneste MPA base i NATO som har slikt luftvern som Bergen Høyres forsvarsekspert her tydeligvis mener at en MPA base trenger. Årsaken til dette er at når krigen først er et faktum, så opererer ikke lenger MPA fra disse fremskutte basene. Men om man nå skal utplassere luftvern, så er det mer logisk å utplassere det på Andenes hvor man får mulighet for tidlig varsling, slik at innkommende kan nøytraliseres. På Evenes, som ligger inneklemt mellom fjell på alle kanter får man ikke slik tidlig varsling.

Jeg håper at Utåker i fremtiden vil søke å være mer etterrettelig i sin kommunikasjon rund Forsvaret, da dette handler om grunnleggende trygghet for Land, Folk, og våre verdier. Dette er alvorlige og grunnleggende behov som det er enhver regjerings fremste plikt å oppfylle.

Den plikten oppfylles ikke ved hjelp av politisk makeup og trylletale, men ved handling og bevilgninger.