Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/f/styrkhv.no/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1528 HV – politiets styrkebrønn for å beskytte folk og verdier | SH!

V-DAG MINUS 108: I Storbritannia er soldater politiets styrkemultiplikator for å beskytte mennesker og verdier. I Norge er det kun Heimevernet som kan stille tusenvis av soldater til støtte for politiet på kort varsel hvor som helst i landet. Ap, FrP og Høyre går sammen til valg på å kutte i HV.

Fordelene med et tilstedeværende HV er lokalkunnskap og kort responstid. I løpet av timer kan de første HV-mannskapene være på plass for å støtte politiet. I løpet av kort tid senere kan store HV-avdelinger være klare til å beskytte befolkningen og sårbare verdier – også mot terror i fredstid. Når det skjer, er det politiet som har kommando over HVs mannskaper – HV støtter kun politiet, og vil få midlertidig politimyndighet.

Storbritannia har utløst Operation Temperer, som medfører soldater som patruljerer i gatene. Hvis du har vært på storbyferie i Europa, er bevæpnet politi og soldater med våpen side ved side et kjent syn.

Mange lurer på følgende:

  • Kan Forsvaret støtte politiet med å beskytte mennesker og verdier i Norge ved terrortrussel? Kan vi oppleve å se HV-soldater med våpen for å beskytte mennesker i Kristiansand, Oslo eller Karasjok i fredstid?

Svaret er klart nok ja: HV kan utkommanderes til støtte for politiet, og vil da bli en mektig styrkemultiplikator for politikorpset – og et vesentlig bidrag for økt trygghet for deg og din familie. HV kan bistå med mannskaper som løser skarpe oppdrag for politiet, slik at politiet også kan bruke sine ressurser til ordinære politioppgaver, blant annet etterforskning og trafikktjeneste.

Stadig flere reagerer på at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre står sammen om å kutte i Heimevernet, i utrygge tider. Ved å kutte i Heimevernet, rammes HVs muligheter til å gjøre din familie trygg i fare. 7000 ekte, levende HV-soldater får sparken, og Sjøheimevernets 136 tilgjengelige fartøy er borte fra beredskapen ved våre titalls olje/gassanlegg. I en stadig mer uforutsigbar verden, står de rødblå skulder ved skulder om å kutte dramatisk i folks rett til trygt nærmiljø i fred, krise og krig.

Tidligere var bistand fra Forsvaret regulert i en forskrift – bistandsforskriften. Fra 1. desember 2015 er bistand fra Forsvaret inntatt i politilovens § 27 a, ny forskrift er på plass og prosedyrene for å be om bistand er vesentlig forenklet. Her er lovteksten:

§ 27 a. Bistand fra Forsvaret
Etter anmodning kan Forsvaret bistå politiet ved

1. forebygging og bekjempelse av anslag av særlig skadevoldende eller omfattende karakter, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur,
2. ettersøking og pågripelse av personer som kan sette menneskers liv og helse eller vesentlige samfunnsinteresser i alvorlig fare, og
3. ulykker, naturkatastrofer og lignende for å verne menneskers liv og helse, eiendom og for å opprettholde ro og orden.

Ved bistand som nevnt i første ledd kan Forsvaret utøve makt innenfor de rammer som følger av § 6. Det samme gjelder når Kystvakten yter bistand etter kystvaktloven § 17 første ledd, og når Forsvaret utøver grenseoppsyn på landegrensen mellom Norge og Russland.

Utenfor tilfeller som nevnt i første ledd kan Forsvaret etter anmodning bistå politiet med materiell, spesialkyndig operatørpersonell og annet.

Kongen gir nærmere bestemmelser om Forsvarets bistand til politiet.

Nøkkelordene for HV når terrortrusselen er høy, er «forebygging … vakhold … sikring». At hjemmelen for bistand er forankret i politiloven, illustrerer også Forsvarets innsats som bistand til politiet. Loven «legger opp til at politiet kan be om bistand i forkant, i forbindelse med og i etterkant av et anslag. Forsvaret kan således bistå både ved forebygging, håndtering og reparasjon», heter det i Prop. 79 L (2014–2015) Endringer i politiloven (bistand fra Forsvaret). Det heter videre i proposisjonen:

«Personell fra Heimevernet vil også være en viktig ressurs, særlig i forbindelse med vakt og sikring. Det kan også tenkes bistand med grensekontroll, for eksempel ved midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre Schengen-grense for å avverge en potensiell terrorhandling».

I Danmark bistår Hjemmeværnet for eksempel politiet med grensekontroll i disse dager. Også i Norge har HV trent sammen med grensemyndighetene, for å kunne bistå med å avverge. Bistand til vakthold på flyplasser, fergeterminaler og andre mulige terrormål er også innenfor de områdene der politiet kan – og bør – be om hjelp hvis terrortrusselen tilsier det. Vil du føle deg mer eller mindre trygg hvis du ser naboen i HV-uniform bistå politiet i ditt nærmiljø ved en ny terrortrussel?

Når Ap, FrP og Høyre har vedtatt å kutte i HV, kutter de også samfunnets evne til å verne mennesker og verdier hvis terror på nytt skulle true Norge – slik våre naboer og allierte opplever. I dag er det 108 dager til valget – V-dagen. De tre partiene kan velge å snu nå – eller møte velgerne til duell på V-dagen om retten til trygghet i urygge tider.