Når Ikke Regjeringen vil finansiere kritisk utstyr og trening for HV, bør den åpne opp for at private kan bidra. Foto: Forsvaret

Når regjeringen ikke ønsker å finansiere verneutstyr til Heimevernsoldater, bør den åpne opp for at dette kritiske behovet kan løses gjennom et såkalt Offentlig Privat Samarbeid (OPS).

For å få dette til, må regjeringen først åpne opp for at militære avdelinger kan motta sponsing fra private. Det vil også være en selvfølge at det innvilges momsfritak for utstyr som anskaffes på denne måten.

Det er først og fremst skuddsikre vester til områdestrukturen det er kritisk å få på plass. Skulle Norge komme under angrep, enten ved et konvensjonelt angrep, eller ved sabotasjeaksjoner som del av hybridkrigføring, er det stor sannsynlighet for at den første nordmann som kommer i strid vil tilhøre HV.  Da er det også Statens ansvar å sørge for at denne soldaten har adekvat verneutstyr, og den trening som skal til for å sette henne i stand til å gjøre jobben. Når nå Regjeringen ikke ser dette som sin oppgave, må den som en konsekvens åpne opp for at andre påtar seg ansvaret.

Av annet kritisk materiell som trengs, er fartøy til et reetablert Sjøheimevern, kjøretøy til landheimevernet (dagens kjøretøy er regnet som veterankjøretøy og kan få kjøreforbud når som helst), samt anti panser, bombekaster og lett luftvern.

Den sittende regjering har vært, og er fortsatt, sterke forkjempere for bruk av OPS. Da helst i forbindelse med veiutbygging og andre store infrastruktur prosjektet. Man må derfor anta at den vil kunne stille seg positiv til å åpne for dette også på dette viktige området.

Her handler det tross alt om liv og død for våre soldater, trygghet for folk og land, og enorme verdier i form av olje og gass- installasjoner.

Det er først og fremst næringslivet man bør kunne se for seg som økonomiske bidragsytere til dette samarbeidet. Eiere og operatører av olje og gassanleggene våre omsetter for et stort antall milliarder hver mnd, og bør også være seg sitt ansvar bevisst i forhold til de menneskene som i krise og krig i ytterste konsekvens vil gi sine liv for å beskytte olje og gassleveransene til Europa.

Men også øvrig næring er avhengige av fred og sikkerhet for å kunne drive sin virksomhet. I tillegg bør det også bli muligheter for privatpersoner til å kjøpe seg en aksje i en HV soldat, ved å bidra til hans eller hennes sikkerhet.

Så hvordan bør dette organiseres? Ettersom de ulike distrikter nødvendigvis vil ha ulike behov, kan det være en ide å gjøre dette på distriktsnivå. Et opplagt verktøy i så måte er distriktsrådene i HV. De sitter med den nødvendige kunnskap om behov, og kan formidle prioriterte ønskelister fra HV til Næringsliv og organisasjoner.

Våre soldater fortjener det beste vi kan tilby dem av verneutstyr og trening! Nå er det på tide vi får i gang et spleiselag for å gi dem det!