Jonas Gahr Støre må velge om han vil være redningsmann eller medskyldig.

Riksrevisjonens begrensede rapport ble lekket denne uken og der fremgår det at hverken Politiet eller Forsvaret hver for seg eller sammen, er i stand til å sikre kritiske objekter og infrastruktur i landet vårt. Det vises også til at det er HV som har ansvaret for å sikre og beskytte nøkkelobjekter i krise og krig.

Riksrevisjonen påpeker at den også tidligere har informert Stortinget om at Heimevernet mangler operativ evne til å gjøre dette (dokument 1, tillegg nr 1 (2015- 2016). Riksrevisjonen sier videre at den «ser alvorlig på at Forsvardepartementet ikke har styrket Heimevernet slik Stortinget har forutsatt».

At vi nå står oppi en kritisk situasjon hva angår samfunnsberedskap og trygghet for folk og land er et faktum som fremstår som mer og mer klart for både borgere og politiske partier, til tross for at regjeringen har gjort sitt ytterste for å hemmeligholde både status og planer for vårt fremtidige Forsvar.

Det ansvarlige politikere fra alle våre partier nå bør spørre seg er: Hva kan vi nå gjøre for å slukke denne brannen, og hva kan vi gjøre på lengre sikt for å bedre vår beredskap?

Regjeringen fikk i november 2016 flertall for sin Langtidsplan for Forsvaret til tross for at den ikke inkluderte landmakten, det vil si Hæren og Heimevernet. Disse to underfinansierte elementene av våre væpnede styrker skulle i stedet utredes sammen, innenfor de vedtatte økonomiske rammer som LTP gir. Det ligger altså an til ytterligere kutt i landmakten dersom man skal klare å skape økonomisk balanse i våre største væpnede avdelinger.

Lekkasjer går også langt i å antyde hvilken del av landmakten som skal ofres. Alt tyder på at HV vil bli desimert, Innsatsstyrkene øremerkes til tjeneste i Finnmark, utrykningsområdene omdøpes til landvernbataljoner under Hæren, og resten forsvinner. Det er verdt å merke seg at Landmaktsutredningen ferdigstilles i disse dager, men vil bli hemmeligholdt til etter valget…..

Dette er en utredning som hverken sjef Hær eller sjef HV så behov for, men etter råd fra forsvarsbyråkrater i lave sko, som Regjeringen gjerne kaller «fagmyndigheten» ble den likevel gjennomført.

Dette reiser noen spørsmål: Hvorfor, dersom denne utredningen var nødvendig, gjennomførte regjeringen dramatiske kutt i HV FØR utredningen foreligger?

Og, jo! Dette er snakk om reelle kutt, til tross for at F. min Ine Eriksen Søreide snakket mot bedre vitende da hun sa til Kontroll og konstitusjonskomiteen 20. mars at det bare var snakk om å justere styrketall til det tall HV evner å rekruttere. Forsvarsministeren er meget klar over at det står 13000 trente soldater i Forsvarets ruller, klare til å overføres til HV.

Det er verdt å merke seg at både disse kuttene og de som må kunne forventes når LMU fremlegges, inntreffer ETTER at Riksrevisjonen kritiserte FD for å ikke styrke HV, slik Stortinget forutsatte… Regjeringen gjør altså det stikk motsatte av det den ble bedt om å gjøre.

Sjef HV gjorde det også klart i høringen om objektsikring, at han IKKE har de ressurser som skal til for å gjøre jobben…

Fakta: Den vedtatte Langtidsplan for Forsvaret ble fremmet av Regjeringen og flertall ble sikret av AP

Fakta: Den vedtatte Langtidsplan for Forsvaret tar ikke høyde for den tidligere fremmede kritikk av manglende evne til objektsikring.

Fakta: Den vedtatte Langtidsplan for Forsvaret inneholder INGEN tiltak innrettet mot å håndtere hybride trusler eller terror.

Fakta: Den vedtatte Langtidsplan for Forsvaret setter Norge ut av stand til å innfri NATOs syv krav til samfunnssikkerhet i artikkel III

Fakta: Den vedtatte Langtidsplan for Forsvaret og forventet utkomme av Landmaktutredningen vil skade vår leveransesikkerhet innen energifeltet. Vi vil ikke kunne (og etter regjeringens ønske, skal ikke) objektsikre våre olje/ gass anlegg samt kraftverk med sikringsstyrker). De skal bare stenges ned, dersom en krisesituasjon oppstår.

Så hva kan gjøres på kort sikt, for å få på plass tiltak som kan skadebegrense den begredelige sikkerhetssituasjon Regjeringen har plassert vårt land i?

Stortinget må på banen og umiddelbart instruere Regjeringen om å innføre kompenserende tiltak. Det tiltak som vil gi raskest mulig effekt er å stoppe, samt reversere alle pågående og planlagte kutt i Heimevernet. I tillegg må det legges på bordet 300 mill for å fullfinansiere en struktur på 45 000 HV soldater, inkludert SHV. Det må også straks og uten tap av tid overføres et tilstrekkelig antall nye soldater til HV fra vernepliktsforvaltningen, slik at strukturen fylles opp.
Dette er tiltak som kan iverksettes straks, og som vil avhjelpe situasjonen i løpet av meget kort tid. Deretter må det evalueres og diskuteres ytterligere tiltak.

Det ligger for tiden noen forslag om nettopp dette til behandling i Stortinget. Men for å få flertall for dette, må AP komme på banen.

De har også blitt ført bak lyset av regjeringen, og til overmål sikret flertall for Regjeringens Langtidsplan. Når det nå kommer for en dag at utgangspunktet for det vedtaket var feil, og at Regjeringen ikke har oppfylt tidligere pålegg om å styrke HV, vil det være ansvarlig av vårt største parti å stille seg sammen med sentrum og sørge for at land og folk nå får på plass den trygghet de fortjener. LTP for øvrig ligger jo fortsatt til grunn, selv om man nå retter opp i forhold Stortinget for lengst trodde var ordnet opp i.

For vårt største politiske parti står nå ved et etisk og moralsk veivalg. De kan stå ved Høyre og Frp, og gjøre seg medansvarlig overfor både land, folk og et energiavhengig EU for det bortfall av trygghet som LTP i realiteten innebærer.

Eller: De kan fremstå som et ansvarlig politisk parti, som evner å innse når feil er begått, og vise at de også er villige til å omgjøre dem. Det er hva man forventer av et ansvarlig parti med regjeringsambisjoner.

Støre må nå ta stilling til om han vil bli en helt og sikre vår trygghet, eller om han vil opptre som medskyldig for Høyre og Frp.

Velgerne følger spent med på hva han velger de neste ukene.