Statsminister Erna Solberg visste at elendig beredskap satte befolkningens liv og helse i fare. Likevel intensiverte hun kutt i Heimevernets styrker – de som skal rykke ut og beskytte folk og verdier i nærmiljøet ved krise.

Vi i folkeaksjonen Styrk Heimevernet trenger ikke karakterisere statsministerens handlemåte og hennes hemmelighold av Riksrevisjonens rapport skrevet for offentlig innsyn:

Fakta står fjellstøtt på egne ben.

Forsøk på røyklegging vil blåse bort, til tross for at budskapsfabrikken vil jobbe på spreng for å prøve å minimere ubotelige skader. Folket trenger ikke «budskap» om trygghet. Folket trenger fakta om trygghet. Fakta tegner et skremmende bilde av virkeligheten som statsministeren forsøker å skjule og tåkelegge ved bruk av sikkerhetsloven. Vi lar historikerne trekke paralleller til Norge anno 1930-tallet.

Dagens Næringsliv publiserer i dag hele den hemmeligstemplede rapporten (bak betalingsmur).

Straks, øyeblikkelig, umiddelbart, uten ugrunnet opphold – NÅ

I all forsvarsplanlegging er det et punkt i planprosessen som heter «øyeblikkelige handlinger». Stortinget må nå gripe inn og instruere regjeringen om Oppdrag Nummer 1 for våre folkevalgte – å skape trygghet, beskyttelse og sikkerhet for folk, verdier og demokratiet. Stortinget må:

  • STRAKS fullfinansiere HV med 300 millioner kroner. På direkte spørsmål fra Martin Kolberg svarte HV-sjef Tor Rune Raabye at han ikke har de ressurser som er nødvendige for å sikre Norge. For 300 millioner får Raabye nok til å trene og utstyre 45.000 soldater i Forsvarets største beredskapsstyrke til lands og til vanns i år.
  • STRAKS sette SHVs fartøy på vann igjen. SHV er historie allerede 1. august 2017, slik at det haster å handle – det er ikke tid for flere ord eller bortforklaringer.
  • STRAKS overføre 13.000 soldater som er ubrukt etter førstegangstjeneste til Heimevernet. Det er bortkastet å bruke grovt regnet 13 milliarder kroner på å utdanne unge og motiverte soldater, og deretter kaste investeringen i trygghet ut av vinduet. I HV bidrar ungdommene til å sikre sin egen fremtid.
  • STRAKS gjøre som resten av Europa: Bygge opp lokalt forankret heimevern. HV er «best og billigst forsvar mot dagens hybride trusler», som den polske forsvarsministeren treffende sier det.

Når vi sier «STRAKS», så mener vi ØYEBLIKKELIG, UMIDDELBART, UTEN UGRUNNET OPPHOLD. Vi snakker om timer og dager heller enn uker. Disse øyeblikkelige handlingene for å verne folk og verdier må skje så snart som overhodet mulig. Vi vil hver dag fremover minne velgerne om hvem som har ansvaret for befolkningens trygghet – og hvem som svikter i beskyttelsen av Rikets viktigste aktivum: Menneskene som bor her, våre verdier – og vårt demokrati.

VG-Fridtjof traff spikeren på hodet

VGs Fridtjof Jakobsen traff spikeren på hodet bare timer før etterkrigstidens største beredskapsskandale ble kjent:

«Trygghet for staten og for livene slik de leves i frie liberale demokratier er et absolutt krav til de som styrer oss. De elitene som ikke tar denne jobben på alvor vil falle».

NOU 2016:19 sier det på denne måten: «Statens aller viktigste oppgave er … å beskytte landets borgere og samfunnet de er en del av. En stat som ikke evner å sikre sin egen og borgernes overlevelse misligholder samfunnskontrakten mellom stat og borger».

Statsministeren er i ferd med å begå et kontraktsbrudd med borgerne, som vi velgere kan forhindre med stemmeseddelen – ved å stemme NEI til kutt i vår trygghet.

Regjeringen ville føre folket bak lyset, skriver Dagbladets kommentator John O. Egeland.

Et svik mot det norske folk, skriver aldrimer-redaktør Kjetil Stormark.

Alle feils mor: Det omstridte forsvarsvedtaket

Kjernen i Forsvarets bistand til objektsikring er det omstridte forsvarsvedtaket av 15. november 2016, som ble fattet etter Riksrevisjonen hadde avgitt sine konklusjoner. Der begynte det å gå galt. Det er dette forsvarsvedtaket flere og flere velgere angriper på sosiale medier:

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre vedtok å legge Sjøheimevernet på land og kutte Heimevernet fra 45.000 soldater over hele landet, til 35.000 her og der. Befolkningen i Agderfylkene og Rogaland rammes verst – der blir militær beredskap halvert. Vedtaket ble truffet til tross for massive velgerprotester, og over hodene på lokale tillitsvalgte i partiene og mot fagforeningens ønsker.

Aldri før i moderne tid har så få gjort så mye for å ramme i tryggheten til så mange.

Sentralledelsen i de tre store partiene styrte med hørselvern og øreplugger mot egne lokale tillitsvalgte, høylydte folkelige protester, ordførerprotester, utallige kronikker og leserbrev, nasjonal vardebrenning og lokale markeringer.

Drar Arbeiderpartiet i nødbremsen?

Spørsmålet blir nå hvordan Arbeiderpartiet stiller seg til forsvarsvedtakets kutt av Heimevernet, i lys av de nye opplysningene som er kommet frem i forbindelse med terrorhøringen. At det var Martin Kolberg som presset general Raabye til å svare på om han hadde nødvendige ressurser til å beskytte folk og verdier, er interessant.

Om Jonas Gahr Støre står fast på HV-kuttene i forsvarsvedtaket, vil han fortsatt være velgernes skyteskive sammen med Erna Solberg og Siv Jensen på en blå forsvarsplan på vei inn i valgkampen. Arbeiderpartiet blir dermed identifisert med Høyre og FrP i valgets viktigste sak for folk flest: Retten til og behovet for trygghet i nærmiljøet. Etter Maslows teorier er bare mat, vann og søvn viktigere enn trygghet. At politikere går til valg på et forsvarsvedtak som kutter i disse menneskelige grunnbehov, fremstår forøvrig som en gåte.

Arbeiderpartiet har nå fått en mulighet til å trekke i nødbremsen, og trekke støtten til kutt i Forsvarets største styrke, Heimevernet. Ingen krever at partiet skal oppgi verken fly eller fregatter. Ap er kun under ild for kutt i Heimevernet.

Veiledning for velgerne

Senterpartiet har fremmet følgende representantforslag, som Stortinget snart skal votere over:

«Stortinget ber regjeringa stanse alle pågåande nedskjeringsprosessar i Heimevernet, inklusive Sjøheimevernet, inntil landmaktutgreiinga er handsama på Stortinget».

Partistrategene på Youngstorget vil vite at velgerne nå følger nøye med. Å stemme mot Senterpartiets forslag vil bety at Arbeiderpartiet i handling velger å stå som blink for velgernes massive beskytning – sammen med Fremskrittspartiet og Høyre. Vi vil formidle resultatet av voteringen til våre over 200.000 lesere på våre plattformer på sosiale medier, slik vi faktaorientert har holdt debatten i gang i over halvannet år mens tradisjonelle medier har vist lunken interesse for folks trygghet.

HV-soldaten er en unik beredskapsressurs. Hun bor nær der det skjer, og har kort responstid. Han kjenner lokalmiljøet der han skal operere ved krise. Hun har dobbel kompetanse – militær utdannelse og sivil bakgrunn. Han har ofte en sterk motivasjon til å gjøre en innsats for sine naboer og sin familie der han bor. Forsvarets desidert største avdeling driftes for bare tre prosent av forsvarsbudsjettet. Det er HV-soldaten som har fagansvaret for objektsikring i Forsvaret, ikke noen av forsvarsgrenene. HV har ansvar for objektsikring, men også for å støtte politiet i fredstid og for å sikre allierte forsterkninger til Norge.

Allerede neste uke må forsvarsministeren stå skolerett for Stortinget etter en artikkel i VG forleden. Hun må svare på spørsmål om regjeringen – i lys av økning i antallet skjermingsverdige objekter – vil gi Sjef HV økte ressurser.

De 300 millionene som er nødvendig for et fullfinansiert heimevern er – ærlig talt – småpenger på et 40-milliarders forsvarsbudsjett, hvor størstedelen av pengene går til byråkrati og administrasjon.

Regjeringen og Arbeiderpartiet bør sørge for at pengene står på general Raabyes konto senest i slutten av neste uke.

Snakket usant til pressen

Når statsministeren i tillegg har snakket usant til et samlet pressekorps om Sjøheimevernet og beskyttelse av våre olje og gassfantasillioner under høringen på Stortinget, har hun også lagt ut et blodspor hvor jakten kan bli vond og lei fremover. Værsågod norsk presse: Det er mye trylletale om Forsvaret som bør faktasjekkes fremover.

Dette sa statsministeren til kameraene:

– Det har aldri vært Sjøheimevernets oppgave å beskytte olje og gassanleggene.

Det er – med all respekt – usant, og velgerne vet det: Sjøheimevernet har i alle år trent og opererert for å vokte våre enorme verdier i olje og gassanlegg langs kysten. Vi har et titalls anlegg som i dag ligger uten den militære beskyttelsen SHV kan gi. Å føre også pressen bak lyset er sjelden et sjakktrekk.

Mens statsministeren skaper et inntrykk av at objektsikring av olje og gass er å skru igjen krana, skru av lyset og stikke fra våre leveringsforpliktelser overfor Europa, sier hennes forsvarsminister Ine Eriksen Søreide noe annet:

– Vi skal ikke oppgi sikringen av objekter langs kysten. Det er fortsatt Heimevernet som skal ha ansvaret for det. Den indre kystvakten kan også bidra med kapasitet.

Urealistisk objektsikring uten SHV

Forsvarsministeren blir dessverre gjort til latter av flere eksperter:

– Det landbaserte Heimevernet har verken mannskapene, treningen eller fartøyene til å gjøre dette. Og den indre Kystvakten har fem små fartøyer med en besetning på 17 mann i hver. De har allerede mer enn nok med oppgavene de har i dag. Heimevernet må i tilfelle improvisere. Men slik jeg ser dette nå, er ikke forslaget realistisk. Verken HV eller kystvakten har kapasitet til systematisk å utføre den samme jobben som Sjøheimevernet gjør i dag, sier forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen lattermildt til aldrimer.no.

Som kjent hadde SHV 136 egne og innleide fartøy, og nesten 2000 kystkjente soldater. De skal altså – slik regjeringen ser det – erstattes av FEM saktegående båter, og kanskje også binde opp en fregatt eller to. Det var også snakk om noen droner som skulle erstatte menneskene, men disse er verken bestilt eller satt av penger til.

Vi minner om regjeringens begrunnelse for å legge ned SHV i forsvarsvedtaket: SHV er for «kostbart». SHVs beredskap for objektsikring av våre oljemilliarder koster 80 mill i året. Er det «kostbart», målt mot verdiene som står på spill? Er 80 millioner mye penger for å sikre gassleveranser til forbundskansler Merkel og statsminister May? Hva mener forresten de om at objektsikringen av oljen og gassen svekkes?

Erna har møtt sitt HV-gate

Trygghet er et absolutt krav til de som styrer oss. De som ikke tar denne jobben på alvor vil falle.

Det er ikke lenger spørsmål om Erna Solberg har møtt sitt HV-gate. Spørsmålet er hvor lite Høyre blir etter valget, hvis ikke partiet endrer havarikursen mot et stadig økende grunnfjell av sinte, forbanna, redde, bekymrede, urolige og frustrerte velgere som vi daglig snakker med via sosiale medier. 300 små millioner til trygghet for folk der de bor, er en liten pris å betale for å roe ned en stadig mer urolig befolkning.

En stemme til regjeringspartiene vil nå være en aksept for et skittent politisk spill om din og min trygghet og sikkerhet. Hvis Arbeiderpartiet ikke bidrar til fullfinansiering av HV umiddelbart, bidrar partiet til den handlingslammelsen Riksrevisjonen har påvist om din og min trygghet. Hvem gambler med beskyttelse i utrygge tider?

Hvis du ikke kan være trygg i ditt eget nærmiljø – hvor kan du da være trygg?