Har regjeringen lagt utilbørlig press på Kontroll og Konstitusjonskommiteen for å få den til å avlyse høring om svikt i objektsikring?

Sjøheimevernet

Sjøheimevernet

Riksrevisjonen har kommet med særdeles sterk kritikk av området Forsvarets og politiets objektsikring. Revisjonen beskrev i sin rapport situasjonen som «svært alvorlig» .

DRAMATISK FORVERRET 

Kontroll og konstitusjonskomiteen organiserte derfor en høring, som skulle avholdes 23. januar 2017. Til høringen var innkalt en rekke kapasiteter på området. Blant annet sjef HV, som er Norges fremste aktør innen objektsikring. Han ville i sitt vitnemål kunne fortalt komiteen hvordan den situasjonen som er beskrevet i riksrevisjonens rapport ikke er bedret, men tvert imot er dramatisk forverret etter at Langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt.

AVLYST FÅ DAGER FØR HØRING

10 000 HV soldater og 150 hurtiggående fartøyer med spesialområde å objekt sikre olje og gassinstallasjoner langs kysten ble da nedlagt.

Det lå med andre ord an til at Stortinget ville bli forelagt kritisk informasjon, som ville kunne ha påvirket og muligens reversert de dramatiske kutt som er gjort i vår beredskap.

Men uvisst av hvilken årsak, ble høringen avlyst få dager før den skulle avholdes.

UTSATT FOR PRESS?

Kontroll og konstitusjonskomiteen har et flertall bestående av de tre partier som sikret flertall for den omtalte Langtidsplan for Forsvaret, (H, Frp, og AP) og det blir derfor nærliggende å stille spørsmål ved om dette er årsaken til avlysningen av høringen. Kan partipisken ha blitt benyttet til å legge press på medlemmene i Kontroll og konstitusjonskomiteen?

Dette vil i så tilfelle være meget alvorlig, for det vil innebære at vi dag har en regjering som opererer utenom demokratisk kontroll. Komiteen selv har ikke gitt noen begrunnelse for avlysningen annet enn følgende redegjørelse på sin side: «Kontroll- og konstitusjonskomiteen besluttet i møte 17.01.2017 å utsette høringen inntil videre.»

På Stortingets egne sider står det at høringen er avlyst…

FARLIGE FAKTA?

Prosjektgruppen Styrk Heimevernet! har under hele prosessen med behandling av Langtidsplanen for Forsvaret og den nå påbegynte Landmaktutredningen jobbet for å få frem fakta i debatten, slik at kritiske vedtak for Norge og landets innbyggere kan tas på et faktabasert og ordentlig grunnlag. Det vi derimot møter er det vi anser som bevisst triksing med tall, trylletale og tåkelegging av alle fakta.

De samme utfordringene har materialisert seg både i forbindelse med nedlegging av Andøya Flystasjon og flytting av Hærens helikoptre fra Bardufoss.

VAKTBIKKJE I BÅND?

Riksrevisjonen og Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomite er ment å være våre demokratiske vaktbikkjer som skal sikre at de demokratiske prosesser går for seg på en ordentlig og transparent måte. Når det nå kan fremstå som om også disse instanser blir utsatt for press, og derigjennom kneblet, fratas folket viktige kontrollmekanismer som er essensielle i et hvert demokratisk samfunn.

Da må man stille seg spørsmålet: HVOR er folkets sikkerhet for at vedtak av kritisk betydning for Rikets sikkerhet og borgernes trygghet ivaretas på beste måte? Og åpner ikke dette for at regjeringen i praksis kan operere utenom demokratisk kontroll?