FOTO: FORSVARET

FOTO: FORSVARET

For soldater er lojalitet til konge og fedreland en grunnleggende og selvfølgelig iboende egenskap. Men hva når denne lojaliteten resulterer i at Norges frihet og fred settes på spill?

17.6.2016 slo VG stort opp at HV SOLDATER MENER FOLKEVALGTE POLITIKERE ER FARE FOR NORGE

Artikkelen omhandlet reaksjoner på den nå vedtatte Langtidsplanen for Forsvaret, som i realiteten innebærer en nedleggelse av vårt landsdekkende Heimevern. Vi fryktet den gang at det neste steget ville være å slå sammen Hæren og HV og på den måten legge ned arven etter MILORG, samt legge ned Sjøheimevernet og HV 11. Diesendoktrinen med alt fokus på high tec, på bekostning av føtter på bakken, preget Langtidsplanen i så stor grad at vi i realiteten har å gjøre med et paradigmeskifte innen norsk forsvarstenkning. En forsvarsteori som forlengst er forkastet og forlatt av samtlige av våre allierte var i ferd med å bli omsatt til realiteter på bakken i Norge. Dette altså til tross for at teorien for lengst er kastet på dynga som motbevist og avlegs.

ET FRISTENDE MÅL

Som offiserer og soldater er vi de nærmeste til å se konsekvensene av en slik omlegging og bør derfor føle oss forpliktet til å heve våre stemmer og gjøre befolkningen i Norge oppmerksom på hva som faktisk er i ferd med å skje. VI vet at et sterkt, velutrustet og balansert forsvar IKKE bare er kjekt å ha når en krig eventuelt har brutt ut, men at den viktigste rollen er å virke krigsforebyggende. En motstander som vet at det i Norge finnes soldater overalt, alltid, og at disse er trente, utstyrte og motiverte til å ta opp kampen på hvert gatehjørne, hver fjelltopp, hver holme og skjær, vil sannsynligvis tenke seg om opptil flere ganger før han iverksetter et angrep. Likeledes vil et land som Norge, rikt på ressurser og med strategisk beliggenhet fremstå som et fristende mål, dersom det kan tas uten risiko.

-FLYTT LOJALITETEN

I VGs artikkel ble det gjort et poeng av at vi oppfordret til å flytte lojaliteten fra politikerne til Fedrelandet. I følge VG utløste dette alarm i Forsvaret.

Det saken handlet om var at vi ville søke å varsle befolkningen om den fare som politikerne nå var i ferd med å utsette vårt land for. Vår måte å gjøre dette på var å tenne varder på fjelltopper over det ganske land, og Forsvarssjefens respons på dette var klar:

– Dette er en uakseptabel form for handling for Forsvarets soldater. At den videre politiske behandlingen av langtidsplanen på Stortinget skal forsøkes påvirkes gjennom vardebrenning i uniform er fullstendig upassende.

Videre sa forsvarssjefen:

– Vi må i all vår gjøren og laden følge de demokratiske spillereglene som er satt, og det kan ikke herske tvil om lojaliteten til de valgte politiske myndigheter.

Vi valgte å tolke dette som at uniformsbruk var uakseptabelt, og gjennomførte aksjonene i sivilt.

-VI HAR SVIKTET FOLK OG LAND

Men det Haakon Bruun-Hansen uttalte her er meget viktig. For hva er det egentlig han sier? Sier han at dersom man er soldat, så skal man holde kjeft og ikke uttale seg negativt til noe den til enhver tid sittende regjering foretar seg? Det er nemlig slik norske offiserer har forholdt seg opp til nå. Ved å gjøre det har vi gjort oss medskyldige i den hemningsløse nedbyggingen av vår forsvarsevne som har pågått nå i flere tiår. Vi har sviktet det landet og det folket vi har lovet lojalitet, rett og slett ved å holde kjeft.

Forsvarssjefen sier jo også at vi må følge de demokratiske spilleregler som finnes. Og ifølge dem har vi jo hver og en både rett og plikt til å ha meninger om det som skjer her i landet. Og hva mer er: Vi har en ytringsfrihet som tillater oss å gi uttrykk for disse meningene.

Det har vi i STYRK HEIMEVERNET gjort.

Vi har brent våre varder, bragt fakta på bordet, påvist en rekke feil i beslutningsgrunnlaget regjeringen la frem for Stortinget. Vi har stilt på høring i Utenriks og Forsvarskomiteen, og vi har laget vår egen rapport: ET LANDSDEKKENDE OG KAMPKLART HV FOR FREMTIDEN

Men tilsynelatende taler vi for døve ører…

LOJALITET Å VÆRE STOLT AV

Og mens vi prøver å trenge gjennom politikernes doble hørselvern er en ny lov ute på høring. Dette er den nye Forsvarsloven. I den foreslås det å flytte eierskapet over HV fra Storting til Regjering. Dersom dette vedtas kan regjeringen MOT stortingsflertallet legge ned Heimevernet.

Vi frykter at nettopp det er hva som vil kunne komme til å skje etter at den nye Landmaktsutredningen er ferdig.

Så langt har dette vært en «løytnantenes krig». Offiserer og befal fra kaptein og nedover har tatt kampen for vårt lands og folks sikkerhet og selvstendighet. Vi er lojale mot våre militære ledere, vårt folk og vårt land.

Spørsmålet nå er hvem våre høyere sjefer føler mest lojalitet til.

Dersom det skulle være Erna og Siv, eller sin fremtidige pensjon, bidrar de til å legge landet nakent for overfall.

Men dersom de, som vi, føler lojaliteten til vårt land som det viktigste vil de nå ta til orde og si ifra at nok er nok!

Da vil de bidra med å visualisere konsekvensene av den politikk som nå føres, og de vil ta sitt ansvar og fratre om ordre de mottar ikke er forsvarlige å gjennomføre.

DET ville være lojalitet og ledelse å være stolt av!