FOTO: FORSVARET

FOTO: FORSVARET

Når Forsvarssjefen nå har fått sitt mandat for den forestående landmaktutredningen, er det få overraskelser å spore. At konklusjonen alt er skrevet og innebærer en sammenslåing av Hær og Heimevern har vi i STYRK HEIMEVERNET! alt belyst. Mandatet bare bekrefter dette.

Vi har altså en situasjon hvor Regjeringen ved Forsvarsministeren instruerer Forsvarssjefen til å innenfor gitte rammer (det følger altså ingen ekstra penger med) skal vurdere hvordan Hær og Heimevern skal samvirke bedre, og sammen parallelt kunne løse oppdrag sammen med NATO utenlands, gjennomføre høyintensitetsoperasjoner i en landsdel, og drive lavintensitetsoperasjoner i en annen landsdel. I følge mandatet skal flere måter å løse dette på utredes, men bare den hvor man slår sammen de to våpengrenene nevnes.

OPERASJON SPEKTAKULÆR DØD
Så hva anser regjeringen som et godt ambisjonsnivå for vår fremtidige landmakt? «den nasjonale forsvarsevnen må ha kapasitet til å ta opp kampen for å påkalle og legge til rette for alliert bistand». Dette ønsker jeg å oversette til sivilt: Vårt landforsvar skal ta opp kampen, for deretter å bli slaktet på mest mulig spektakulært vis, slik at det blir mer sannsynlig at NATOs artikkel fem om kollektivt forsvar vil bli utløst. Dette konseptet har tidligere blitt kalt OPERASJON SPEKTAKULÆR DØD. Vi må bare anta at dette konseptet tiltaler regjeringen ved at det er lite ressurskrevende, ved at man bare trenger tilstrekkelige styrker til at de evner å yte motstand i en kort periode før de blir nedkjempet med store nokk tapstall til at det blir lagt merke til. Videre krever ikke dette konseptet at soldatene besitter oppgradert og moderne utstyr. Det igjen innebærer at Hæren neppe kan forvente å få dekket inn de 2.5 mrd til utstyr som alt er vedtatt at de skal få.

STOPPET MULIGHET FOR FORSTERKNINGER
Men denne ambisjonen sier også noe om at landmakten skal legge til rette for alliert bistand. Tradisjonelt har det vært, og er slik, at hoveddelen av slik støtte vil komme sjøvegen. Dette innebærer enkelte utfordringer. For det første tar det flere mnd å få slik støtte på plass, og så lang tid tar det ikke å dø spektakulært. Det vil med andre ord oppstå en periode med stillhet på slagmarken. Den stillheten vil en okkupant benytte til å befeste sine stillinger, bringe inn forsterkninger og etablere en de facto kontroll på vårt territorium. I tillegg vil dette vakumet bli benyttet til å deeskalere situasjonen på bakken ved hjelp av våpenhviler, og evigvarende fredsprosesser. Men dersom vi ser bort fra dette, så skal man altså kunne legge til rette for allierte forsterkninger sjøveien. I dette arbeidet er Sjøheimevernet en kritisk faktor. Uten denne ressursen lar det seg rett og slett ikke gjøre å sikre alliert landgang. Til tross for dette har altså Regjeringen i samarbeid med Høyre vedtatt å legge ned denne rimelige ressursen og dermed effektivt avskåret denne forsterkningen fra våre allierte.

SATSER PÅ ALTERNATIV TENKNING
Men hvem er det så som skal gjennomføre denne Landmaktsutredningen som ingen andre enn regjeringen ser behov for? Oppdraget er gitt til Forsvarssjefen med en del føringer, og i tillegg skal det opprettes en referansegruppe som skal være rådgivende. Det gis videre føring om at utredningen skal bygge på eksisterende grunnlagsarbeid, samt ny forskning og alternativ tenkning for å belyse ulike konseptuelle alternativer… Hva angår alternativ tenkning så skal det innrømmes at DER scorer både FFI og FD høyt. I en verden der usikkerhet og utrygghet råder bygger våre allierte opp sine bakkestyrker. De etablerer Heimevern, og de reetablerer våpensystemer fra den kalde krigen. De desentraliserer sine styrker og militære hovedkvarter for å gjøre dem mindre sårbare, og fremfor alt: De har skjønt at i en verden hvor hybridtrusselen henger over oss, så holder det ikke å satse alt på avstandsleverte våpen og hightech. I en slik situasjon trengs det føtter på bakken, overalt, alltid.
Vår påstand er at alternativt i denne sammenheng blir feil svar.

Å bygge vår forsvarsevne rund 52 jagerfly vil ikke kunne løse våre territorielle utfordringer. Vi mener også at jagerfly er et uvurderlig hjelpemiddel for et hvert helhetlig forsvar, men hovedvåpenet til et hvert land har alltid vært, og vil alltid være bakkestyrkene. Alt annet er støttefunksjoner. Når man nå i Norge velger å legge ned Heimevernet og kutte i Hæren for å få råd til Jagerfly. Blir det som å gå inn i en sportsbutikk og kjøpe den dyreste sykkelen de har, men la hjula stå igjen i butikken fordi de blir for dyre.

SETTER GJENVALG FORAN FOLK OG LAND
I stedet for en ny slik utredning vil det være tilstrekkelig å fullfinansiere Hæren og Heimevernet, øke rammen til 2% av BNP slik Regjeringen Solberg tross alt har forpliktet oss til at vi skal gjøre i NATO, og bygge opp de kapasiteter som nå ligger med brukket rygg etter årtier med sulteforing. Dette kan og bør iverksettes i forbindelse med statsbudsjettet. Vi er ikke i en situasjon hvor vi kan tillate oss å somle! Vår forsvarsevne må styrkes NÅ!

Men dette skjer altså ikke og da kommer vi til kjernen i regjeringens strategi: I full forståelse av den kritiske situasjon vår forsvarsevne befinner seg i, velger man å legge frem en LTP hvor størstedelen av Forsvaret ikke er tatt med. Hær og Heimevern utsettes til ETTER valget, og slik at man unngår å øke rammen for forsvarsbudsjettet, og Regjeringen Solberg slipper å gå til valg etter å ha lagt ned vår nasjonale forsvarsevne og arven etter MILORG.
Regjeringen setter altså gjenvalg i 2017 høyere enn Norges evne til å forsvare eget territorium og sørge for trygghet for folk der de bor.
Godt valg!